UWAGA ZEBRANIE!

Dnia 25 lutego o godzinie 10.30 w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie ul Szczecińska 17 odbędzie się zebranie informacyjno - sprawozdawcze KŻ PTTK JOMITOKA. Wskazana obecność wszystkich członków.


Wybrane zdjęcia z Finału Pucharu Polski w Klasie OMEGA znajdują się w naszej GALERII - http://www.marina-miedwie.pl/strona/index.php?H=4&panstwo=1&D=13Wyniki Finału Polski klasy OMEGA
Morzyczyn 2017
OFICJALNE WYNIKI KOŃCOWEZAWIADOMIENIE O REGATACH
Finał Pucharu Polski klasy Omega
MORZYCZYN 2017


Termin i lokalizacja regat: 23-24.09.2017 Morzyczyn, jezioro Miedwie
Organizator: Klub Żeglarski JOMITOKA, Polski Związek Klasy Omega,
Kontakt: Tomasz Mordas - 601 70 21 74

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 23-24.09.2017 na jeziorze Miedwie, Morzyczyn koło Stargardu
Regaty są Finałem Pucharu Polski w Klasie Omega Sport i Omega Standard
2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami klasy Omega Sport i Standard, Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega oraz Zasadami Organizacji Żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej.
 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych regat.
Regaty posiadają licencję OZŻ.

3. Regaty zostaną rozegrane w Klasie Omega Standard i Omega Sport. Dla uznania regat za odbyte rozegranych musi być minimum 3 wyścigi przy zgłoszeniu się co najmniej 4 załóg w danej grupie.

4. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w dniu 22.09.2017 r. w godz. od 16:00 do 20:00
oraz w dniu 23.09.2017r w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez
organizatora. Biuro regat znajdować się będzie w bosmanacie KŻ JOMITOKA

5. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu
Do dnia 22.09.2017 r. – 100 PLN płatne przelewem na konto KŻ PTTK JOMITOKA
          nr konta  28 1940 1076 5377 3188 0000 0000
W treści przelewu prosimy wpisać – „wpisowe do regat MP MIEDWIE, imię i nazwisko sternika, numer jachtu”
Osoby chcące otrzymać rachunek za wpisowe, proszone są o przesłanie na adres marina-miedwie@info.stargard.pl takiej informacji z pełnymi danymi do wystawienia rachunku,
----  Dnia 23.09.2017 do godziny 09.45 – 150 PLN, płatne gotówką w biurze regat.
----  wniesienie opłaty startowej 25 pln/zawodnik (dla osób, które nie opłaciły startów na cały sezon) na miejscu regat.


6. Instrukcja   Żeglugi zostanie opublikowana przez Sędziego Głównego Regat w dniu 23.09.2017
Wszystkie Komunikaty dla zawodników będą umieszczone na oficjalnej tablicy ogłoszeń. O pojawieniu się nowych komunikatów informować będzie dodatkowo flaga” L” MKS wzniesiona na maszcie w pobliżu tablicy ogłoszeń.

7. PROGRAM REGAT
Piątek 22.09.2017 od 16:00 do 20:00 przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat
Sobota – 23.09.2017 r.
8.00 – 9.45 – przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat
10.00 - uroczystość otwarcia regat oraz odprawa sterników
11.00 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
od 11.00 – 17.00 wyścigi, zaplanowano 5
18:00 - posiłek dla uczestników, impreza brzegowa
Niedziela 24.09.2017
10.00 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Ostatni sygnał ostrzeżenia tego dnia zostanie podany nie później niż o godz. 14

8. Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 5-8 wyścigów,
najgorszy wynik zostanie odrzucony, a po rozegraniu 9 wyścigów odrzucone zostaną 2 najgorsze rezultaty

9. Do obliczenia wyników regat stosowany będzie system „Małych Punktów” oraz punktacja zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Klasy Omega
10. Nagrody: Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach   I  - III otrzymują puchary
i dyplomy.
Pozostali otrzymają pamiątkowe dyplomy.

11. Załogi uczestniczące   w   regatach   mają   obowiązek   przestrzegania   przepisów
żeglugowych:
a) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z
2001 r.)
b) Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia  6 maja  1997r, w  sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.
358 z 1997r.)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz.
2072 z 2003r.)
d) Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi
Śródlądowej

12. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego
Przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

13. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość  osób jaka została
zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) o zmianę członka załogi
należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu do Komisji Regatowej. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego

14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna
z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach

15. Organizator zapewnia nieodpłatnie: miejsce do wodowania i postoju jachtów, parking dla samochodów oraz przyczep i sanitariaty.

16. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób
albo śmierć wynikłą w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po
regatach

17. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas
wyścigów   polisę   OC   obejmującą   w   swym   zakresie   zdarzenia   wynikłe   podczas
wyścigów

KOMANDOR KŻ JOMITOKA
Tomasz Mordas

WAŻNE INFORMACJE

Baza hotelowa:


Ośrodek wypoczynkowy ALBATROS, ul. Szczecińska 22, 73-108 Morzyczyn
Telefon: 91 577 59 09

Camping HANIA, Morzyczyn 17, 73-108 Kobylanka
Telefon: 601 786 485

Hotel Fenix, ul Szczecińska 12, 73-108 Morzyczyn
Telefon: 91 578 88 62

Santa Monica, Os. Północne 17, 73-108 Morzyczyn
Telefon: 695 605 755

Hotel Venus, Szczecińska 21, 73-108 Kobylanka
Telefon: 91 577 90 76

Motel Polonus, Szczecińska 4, 73-108 Morzyczyn
Telefon: 91 561 00 12

Pod Arkadami, Szczecińska 25, 73-108
Telefon: 91 561 10 10

Siedlisko nad Miedwiem, Skalin 55, 73-102 Stargard
Telefon: 607 312 006

Komunikacja miejska do Stargardu
Autobus linii 4

Busy w kierunkach Stargard, Szczecin odjeżdżają z przystanku vis-à-vis bramy Klubu co około 15 minut

Taksówki:
Halo Taxi telefon +48 91 578 33 33
Plus Taxi Stargard telefon +48 665 790 000
Taxi-Radio telefon +48 91 573 06 66
Szach Taxi telefon +48 91 573 33 33

UWAGA uczestnicy Mistrzostw Okręgu w klasie Omega!
W związku z obywającymi się 22.07.2017 roku zawodami kolarskimi MTB, wodowanie łódek odbędzie się WYŁĄCZNIE ze slipu KŻ JOMITOKA.
Slip obok amfiteatru będzie wyłączony z użytkowania.
Prosimy o terminowe przybycie i sprawną samoorganizację.

Położenie slipu:
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

  Mistrzostwa Okręgu w klasie Omega
Morzyczyn, 22.07.2017 r.

TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Miedwie w miejscowości Morzyczyn w dniu 22.07.2017 r.
Siedzibą regat jest port KŻ PTTK JOMITOKA w Morzyczynie, ul. Szczecińska 18.
 
ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest KŻ PTTK JOMITOKA w Morzyczynie, ul. Szczecińska 18.
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
  
PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami klasy Omega Sport i Standard, Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega oraz Zasadami Organizacji Żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej. Stosowany będzie Dodatek „P” PRŻ 2017 – 2020. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje IŻ. Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych regat.

KLASY
Regaty zostaną rozegrane w Klasie Omega Standard i Omega Klasyczna. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 4 (cztery).

REKLAMA 
Zgodnie z §5 „Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich (…) PZŻ” organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF


ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA


Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat:
22.07.2017 – od 8.00 do 9:45Przy zgłaszaniu do regat wymagane będą:
  • ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”)
  • certyfikat jachtu
  • opłacenie wpisowego

PROGRAM REGAT

          
  Sobota - 22.07.2017 r.

8.00 – 9.45 – zgłoszenia indywidualne
9.45 - uroczystość otwarcia regat
10.00 - odprawa sterników
11.00 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Porządek konkurencji:
od 11.00 – 16.00 wyścigi
16.00 - 17.00 - posiłek dla uczestników
17.00 - 17.30 - Dekoracja zwycięzców, zakończenie regat

PUNKTACJA

Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PZŻ
Planowane jest rozegranie pięciu (5) wyścigów.
W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. 

TRASA
Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi oraz ustnie na odprawie sterników.


ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 
PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat w publikacjach prasowych, elektronicznych i TV. 

PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003r.) 

PROTESTY
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 0,5 godz. od chwili przypłynięcia KR. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu protestowego.

STERNIK JACHTU

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.

NA JACHCIE
Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek(w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

JACHTY

Startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne postaci  numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.


UWAGA!
Zarząd KŻ PTTK Jomitoka informuje, że w dniu 22.01.2017 w DK Kolejarza w Stargardzie, ul Szczecińska 17, odbędzie się w I terminie o godzinie 10, w II terminie o godzinie 10.15 WALNE ZEBRANIE członków Klubu Jomitoka.
Ze względu na konieczność pojęcia decyzji finansowych i wyboru delegatów na zjazd Oddziału PTTK wskazana jest obecność wszystkich członków.
Prosimy o wzajemne poinformowanie się nawzajem.


Miło nam zakomunikować, że organizowane przez nasz Klub regaty z cyklu Pucharu Polski w Klasie Omega, zostały uznane za Najlepszą imprezę brzegową w sezonie 2016. :-)
Podziękowania dla wszystkich którzy włożyli swój wkład w to wydarzenie.
ZAKOŃCZENIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2016
odbędzie się w najbliższą sobotę. Zapraszamy wszystkich o godzinie 9.00, 24.09.br.
W programie żeglarska zabawa do białego rana! :-)

Zapraszamy wszystkich klubowiczów.

 

OFICJALNE wyniki Regat We Mgle oraz
Finału Pucharu Ziem Zachodnich w klasie OMEGA
Morzyczyn 17 IX 2016
 ZAWIADOMIENIE
o regatach We Mgle oraz
Finale Pucharu Ziem Zachodnich w klasie OMEGA
Morzyczyn 17 IX 2016

1 ORGANIZATOR
1.1  Organizatorem regat jest KŻ PTTK JOMITOKA
1.2  Regaty będą rozgrywane na akwenie jeziora Miedwie.

2 PRZEPISY

2.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016,
2.2  Regulaminem Puchar Polski w Klasie Omega 2016

3 ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1  Regaty rozegrane zostaną w klasach: Omega Standard i Omega Turystyczna, oraz T1 i T2
3.2  Regaty będą zaliczane do Pucharu Ziem Zachodnich w klasach Omega Standard i Omega Turystyczna
3.3  Wpisowe wynosi 15zł od członka załogi, płatne przy zgłoszeniu do regat.

4 ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT ORAZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.1  Zgłoszenia do regat można dokonać drogą mailową na adres
marina-miedwie@infostargard.pl do dnia 16.09.2016 oraz, na miejscu w dniu 17.09.2016 w biurze regat w bosmanacie KŻ PTTK JOMITOKA w dniu regat w godzinach 8.00-9.45.
4.2  Do zgłoszenia do regat wymagane jest: - ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”), - opłacenie wpisowego, - zgłoszenia wysyłane drogą mailową powinny odzwierciedlać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dołączony do zawiadomienia.
4.3  Sędzia główny - Stefan Karpciw. Nr licencji 807

5 PROGRAM REGAT

5.1 Program regat będzie następujący:
Sobota - 17.09.2016
8.00 - 9.15 – Zapisy do regat
10.00 – Uroczyste otwarcie regat
10.30 - Start do pierwszego wyścigu.
17.00 – Uroczyste zakończenie regat
18.00 – Biesiada żeglarska.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat/bosmanacie KŻ PTTK JOMITOKA w dniu regat w godzinach 7.00-11.45.

7. TRASY ROZGRYWANIA REGAT

7.1 Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.
8. PUNKTACJA
8.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu przy starcie minimum trzech łodzi danej klasy.
8.2 Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów, oraz wyścigu australijskiego.
Wyścig australijski nie jest zaliczany do punktacji klasowej
8.3 W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
10. NAGRODY
Dyplomy i puchary, za zajęcie miejsc 1-3

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE


Komandor KŻ PTTK JOMITOKA

Tomasz Mordas tel. 601 702 174/ e-mail  marina-miedwie@infostargard.pl
Inne informacje podawane na bieżąco: https://www.facebook.com/MarinaMiedwie/
oraz http://marina-miedwie.pl/strona/index.php?H=1Wyniki Regat o Puchar Wójta Gminy Kobylanka

eliminacji Pucharu Polski w klasie OmegaRegaty o Puchar Wójta Gminy Kobylanka, eliminacje pucharu Polski w klasie Omega, Morzyczyn, 20 – 21.08.2016 r. już za nami!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i władzom Gminy Kobylanka. Dziękujemy również sponsorom. Bez Was to wydarzenie nie doszło by do skutku.
Do zobaczenia za rok!
 


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 Regaty o Puchar Wójta Gminy Kobylanka, eliminacje Pucharu Polski w klasie Omega,
Morzyczyn, 20 – 21.08.2016 r.

TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Miedwie w miejscowości Morzyczyn w dniach 20-21.08.2016 r.
Siedzibą regat jest port KŻ PTTK JOMITOKA w Morzyczynie, ul. Szczecińska 18.
 
ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest KŻ PTTK JOMITOKA w Morzyczynie, ul. Szczecińska 18, a współorganizatorem Wójt Gminy KOBYLANKA.
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
  
PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016, Przepisami klasy Omega Sport i Standard, Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega oraz Zasadami Organizacji Żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej. Stosowany będzie Dodatek „P” PRŻ 2013 – 2016. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje IŻ. Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych regat.

KLASY
Regaty zostaną rozegrane w Klasie Omega Sport i Omega Standard. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 4 (cztery).

REKLAMA 
Zgodnie z §5 „Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich (…) PZŻ” organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF
Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia koszulek specjalnie przygotowanych na tę imprezę przez organizatora oraz umieszczenia na wszystkich łódkach biorących udział w regatach jego naklejki.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA


Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat:
do 19.08.2016 do godz. 20.00 
20.08.2016 – od 8 do 9:15Przy zgłaszaniu do regat wymagane będą:
  • ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”)
o   Organizator zapewni przed regatami możliwość dokonania ubezpieczeń OC sterników na czas regat.
Na miejscu dostępny będzie licencjonowany agent ubezpieczeniowy – Lech Leżała tel kom. 606 118 264
  • certyfikat jachtu
  • opłacenie wpisowego
  Do dnia 15.08.2016r. – 100 PLN płatne przelewem na konto KŻ PTTK JOMITOKA
          nr konta  28 1940 1076 5377 3188 0000 0000
W treści przelewu prosimy wpisać – „wpisowe do regat MP MIEDWIE, imię i nazwisko sternika, numer jachtu”
Osoby chcące otrzymać rachunek za wpisowe, proszone są o przesłanie na adres marina-miedwie@info.stargard.pl takiej informacji z pełnymi danymi do wystawienia rachunku,
o   Od  dnia 16.08.2016 do 19.08.2016 do godz 20.00 – 150 PLN, płatne na konto lub gotówką.
  •  wniesienie opłaty startowej 25pln/zawodnik (dla osób, które nie opłaciły startów na cały sezon) na miejscu regat.
  • Pieczątka mierniczego stwierdzająca oględziny jednostki

PROGRAM REGAT

             Piątek - 19.08.2016r. 

10.00 – 20.30 - pomiary
10.00 - 20.30 - zgłoszenia indywidualne

             Sobota - 20.08.2016r.

8.00 – 9.15 – zgłoszenia indywidualne
9.30 - uroczystość otwarcia regat
10.00 - odprawa sterników
11.00 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Porządek konkurencji:
od 11.00 – 14.00 wyścigi
14.00 –  14.30 czas na posiłek/30 min przerwy
14.30 – 16.30 wyścigi
17.00 - posiłek dla uczestników
19.00 – impreza integracyjna dla uczestników

             Niedziela - 21.08.2016r.


9.30 – odprawa sterników
10.15 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Porządek konkurencji:
10.15 – 13.00 konkurencje
14.00 - uroczystość zakończenia regat, dekoracja zwycięzców

 

PUNKTACJA

Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PZŻ
Planowane jest rozegranie dwanaście (12) wyścigów.
W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony, gdy rozegranych zostanie dziewięć (9) wyścigów – dwa najgorsze wyniki będą odrzucone.
Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. 

TRASA
Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi oraz ustnie na odprawie sterników.

NAGRODY
-   Załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują okolicznościowe statuetki o tematyce marynistycznej.
-   10 pierwszych uczestników otrzyma pamiątkowe dyplomy.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 
PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat w publikacjach prasowych, elektronicznych i TV. 

PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003r.) 

PROTESTY
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 0,5 godz. od chwili przypłynięcia KR. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu protestowego.

STERNIK JACHTU

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.

NA JACHCIE
Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Wniosek(w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

JACHTY

Startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne postaci  numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.


UWAGA!

W dniach 20-21.08.2016 na akwenie jeziora Miedwie odbędą się regaty z cyklu Puchar Polski w klasie OMEGA .
Zapraszamy załogi z całej Polski do rywalizacji. Zgłoszenia można przesyłać na adres daniel@alankiewicz.pl, lub swiat__okien@wp.pl
Więcej informacji pod nr telefonu 601 702 174

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ZOSTANIE UMIESZCZONE NA TEJ STRONIE NATYCHMIAST PO JEGO WYDANIU W TERMINIE REGULAMINOWYMRozpoczęcie sezonu żeglarskiego

W dniu 1 maja odbędzie się rozpoczęcie sezony żeglarskiego 2016.
Rozpoczęcie spotkania o godz 10.00.
Uroczyste podniesienie bandery godzina 12.00
ZAPRASZAMY!Klubowiczu!

Przypominamy, że termin opłacania składek członkowskich za 2016 rok, opłat za bazowanie jednostek pływających, upływa z dniem 30.03.2016!
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków KŻ Jomitoka,
za NIEUISZCZONE składki i opłaty naliczone będą kary, w wysokości 50 zł za każdy statutowy miesiąc zwłoki.

Chcesz zaoszczędzić? Skontaktuj się ze skarbnikiem Klubu!INFORMACJA

Zarząd KŻ Jomitoka z przyjemnością informuje, że zostało podpisane porozumienie z Polskim Związkiem Klasy Omega w sprawie organizacji imprezy pod tytułem
„REGATY O PUCHAR GMINY KOBYLANKA”
w ramach edycji Pucharu Polski 2016 w klasie Omega.

Regaty odbędą się w dniach 20 – 21.08.2016 zgodnie z kalendarzem Pucharu Polski Klasy Omega.

Mamy nadzieję, że tak ważne wydarzenie przyczyni się do popularyzacji naszego akwenu, oraz systematycznego rozwoju żeglarstwa na jeziorze Miedwie.
W związku z tym, prosimy wszystkich członków Klubu o zarezerwowanie czasu. Pomocna będzie każda para rą
k.


Wspomnienie z zakończenia sezonu żeglarskiego 2015

Uwaga Klubowicze!


21 lutego, w DKK ul. Szczecińska 17 - niedziela, odbędzie się  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KŻ Jomitoka.
Zapraszamy wszystkich członków!

 

NIski poziom wody na naszym akwenie jest niewątpliwym utrudnieniem. Jednak podejścia do cumowisk i pomostów jeszcze pozwalają na żeglugę. Zobaczcie co dzieje się na Zalewie Solińskim. Foto - Marcin Kopyś 
IV Etapowe Turystyczne Regaty Rodzinne
odbędą się w dniach
14 - 16.08.2015r.
Zgłoszenia do regat przyjmowane są na PRZYSTANI k.ż. Jomitoka do dnia 14.08.2015r. do godz. 10.00
Start pierwszego etapu z przystani k.ż JOMITOKA odbędzie się dnia 14.08.2015 r o godzinie 16.00
WPISOWE wynosi 10 zł od osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!WYNIKI III Regat Samotników
z 25.07.2015r.

1. Mirosław Mordas na jachcie "Latający Holender"
2. Jan Wardal na jachcie Omega "Złamany Rumpel"
3. Rafał Drewnowski na jachcie Omega "Ola"
4. Tomasz Mordas na jachcie Omega "BN"III Regaty Samotników
odbędą się
25.07.2015r.
Zgłoszenia do regat przyjmowane są w BOSMANACIE k.ż. Jomitoka dnia 25.07.2015r. w godzinach 9.00 - 10.00
Odprawa sterników: 25.07.2015r. godzina 10.00
Start: 25.07.2015r o godzinie 10.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!XLII Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie
Puchar Polski jachtów kabinowych

04.07.2015 r. SOBOTA

Program wydarzenia:
10.00 - uroczyste otwarcie regat
11.00 - rozpoczęcie
17.00 - wieczorek żeglarski
05.07.2015 r. NIEDZIELA
10.30 - Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie c.d.
14.30 - Zakończenie regat i wręczenie nagród(muszla koncertowa)Rozpoczęcie sezonu

1 maja o godzinie 10.00 zapraszamy wszystkich członków klubu na rozpoczęcie sezonu. Rozpoczynamy od prac na terenie klubu, składania pomostu. Wszystkie ręce na pokład. Po południu rozpoczynamy biesiadę! :-)

INFORMACJA

Przypominamy wszystkim spóźnialskim, że członków klubu obowiązuje opłacanie składek członkowskich, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca!
Nasz Skarbnik Tomek Mordas, jest dostępny na terenie Klubu w każdy weekend w godzinach od 12.00 do 14.00.
Istnieje też możliwość uregulowania składek w tygodniu roboczym, po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Skarbnikiem.INFORMACJA

W dniu 8 marca br.(niedziela) o godzinie 11.00,
w Domu Kultury Kolejarza, ul Szczecińska 17
odbędzie się zebranie członków klubu żeglarskiego Jomitoka. Celem spotkania jest ustalenie programu działalności klubu na sezon żeglarski 2015.
Podczas zebrania będzie można uiścić składki członkowskie za sezon 2015. 
Dnia 20 września 2014 r. odbędzie się spotkanie pt. 
Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2014.
Zapraszamy wszystkich członków klubu wraz z rodzinami, tudzież osobami towarzyszącymi na godzinę 12.00 z "niezbędnym wyposażeniem piknikowym", celem dokonania podsumowania sezonu 2014" :-)
13 Września br. odbyły się Jesienne Regaty We Mgle 2014. 


W kategorii T-1 "na pudle" stanęli:

1 miejsce - MIKRO FIFTY ONE z załogą:
Jankowska Weronika&Lenkiewicz Stanisław

2 miejsce - RADIUS z załogą:
Zakrzewski Robert&Michaliszyn Marek

3 miejsce - ORION ANASTAZJA z załogą:
Kwapiński Zdzisław&Sadowski Zbigniew


W kategorii T-2 
"na pudle" stanęli:


1 miejsce ARALIA z załogą:
Kosiedowski Bogdan&Stoczkowski Rafał

2 miejsce - TES 720 z załogą:
Pawłowski Robert&Milewski Mirosław

3 miejsce - RATLEREK z załogą:
Obłaski Zbigniew&Wysocki Dariusz


W kategorii 

 

Ω

 
"na pudle" stanęli:

1 miejsce "CZERWONA" z załogą:
Olszewski Janusz&Mordas Tomasz&Szarżanowicz Sebastian

2 miejsce ZŁAMANY
 RUMPEL z załogą:
Wardal Jan&Wardal Kamil&Zegadło Krzysztof

3 miejsce R.D. z załogą:
Drewnowski Rafał&Drewnowski Tomasz&Zawadzki Maciej

 
W kategorii 

 

 

Wyścig Australijski

 
 
"na pudle" stanęli:

1- miejsce LATAJĄCY HOLENDER z załogą:
Mirosław Mordas&Chybiński Ryszard&Kowalczyk Łukasz

2 miejsce DELFINKA z załogą:
Słowik Artur&Mordasiewicz Wiesław&Zaharek Gabriel&Kiciński Krzysztof

 

  3 miejsce Omega "CZERWONA" z załogą:
Olszewski Janusz&Mordas Tomasz&Szarżanowicz Sebastian

W klasie TR dużych jachtów regatowych "na pudle" stanęli:

1 miejsce DELFINKA z załogą:
Słowik Artur&Mordasiewicz Wiesław&Zaharek Gabriel&Kiciński Krzysztof

2 miejsce LATAJĄCY HOLENDER z załogą:
Mordas Mirosław&Chybiński Paweł&Kowalczyk Łukasz

3 miejsce SENIORITA z załogą:
Preiss Marian&Manteufel Andrzej&Sarnacki Tadeusz&Mazur Mirosław


 


Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć - GALERIA
Zapraszamy do galerii zdjęć z imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego 2014.

www.marina-miedwie.pl

Zarząd Koła Żeglarskiego PTTK Jomitoka.


   1.05.2014 r. zapraszamy na uroczyste otwarcie sezonu 2014. Mile widziani członkowie wraz z rodzinami i zaprzyjaźnionymi miłośnikami naszego klubu. Wystąpi zespół szanty. Przewidywane atrakcje kulinarne.

Zarząd Koła Żeglarskiego PTTK Jomitoka.
 

 
Wykonał: info..pl
Copyright © - Klub Żeglarski - jomitoka - 2010